არმური Armuri
არმური
არმური Armuri
არმური
არმური Armuri
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
არმური Armuri

არმური - ლიტარენა, უფრო კი – ბიბლიოთეკა
Armuri - literary Arena, or library from Georgia (country)


Forum started: Sun 9 Nov 2008
 
HomeHome  PortalPortal  RegisterRegister  Log inLog in  

 

 კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...”

Go down 
3 posters
AuthorMessage
Admin

Admin


Male
Number of posts : 7098
Registration date : 09.11.08

კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...” Empty
PostSubject: კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...”   კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...” EmptyWed Mar 04, 2009 11:38 am

ეს კესოს ლექსია -

ქეთი დიდიშვილი

# # #

მზე ხატავს სახლის ფერად რიკულებს,
საღმოვდება, დედდება ბინდი,
ზღვის კენჭებივით გამორიყულებს
აქა-იქ მბჟუტავ ნათურებს ვითვლი.
პატარა კაფე, მყუდრო. ინტიმი.
ნაცნობი ფილმის შავ-თეთრ კადრებად
შემოდის ძველი ქალაქის რიტმი
შუშაბანდებად, ბრებად, საყდრებად.
მზე ჰორიზონტზე შინდისფრად დნება
ვაყოლებ მზერას სხივებს_სტრიქონებს
ფიქრის რიტმული სწრაფი დინება
წაშლის და ისევ გამოიგონებს
სიტყვებს, სახელებს, უცნობს თუ ნაცნობს,
გადმოაბრუნებს ხსოვნის ყულაბას,
დრო ონავარი ბავშვივით ანცობს
და ყველა ამბავს კიდეს ულამბავს,
თავის ჭკუაზე გამოჭრის თარგებს,
წარსულ ფერებით შექმნის ვიტრაჟებს,
გადამავიწყებს წლებსა და ხარჯებს,
გააასმაგებს გრძნობის ტირაჟებს,
თითქოს ბებიის ნაქონ თითისტარს
ისევ ახლიდან დაატრიალებს
გადაკაწრული ძველი ფირფიტა_
დრო_ მოგონების ფირებს მტვრიანებს,
ნანახ სიზმრებში მამოგზაურებს
უკვე ნათქვამი სიტყვების ტევრში,
წლებსა და მანძილს აურ-დაურევს
და ალბათ, მაინც ვერაფერს შევცვლი.,
ისევ გავწირავ ბავშვურ ოცნებებს,
როგორც ბრძოლაში წასულ მეომრებს,
გზაზე შემთხვევით ჩადენილ ცოდვებს,
წავშლი და ისევ გავიმეორებ.
გადაჭრის ქუჩას ზმორებით კატა,
შავი კუდივით მოყვება ღამე,
სახლის რიკულებს მზე აღარ ხატავს,
კატის თვალებით ქუჩა მიყურებს,
ჩააქრეთ ჩქარა, ნაღველს მაპარებს
ცაზე ვარსკვლავი და მარტიც მარტობს,
ზუსტად თორმეტზე, როგორც ზღპარში
დაკარგავს ჩრდილი საკუთარ პატრონს
და მარტოდმარტო მერე დილამდე
გრძნობით დამუხტულს ვეძებ იონებს,
სადღაც წარსულს და მომავალს შორის
გამავალ უცნობ მერიდიანზე
ვიპოვი ჩრდილს და საკუთარ თავსაც
ისევ ახლიდან გამოვიგონებ.Arrow

ეს კიდევ ჩემი ექსპრომტი -

***
კესო, კესო, კესარია,
კესო მთვარის მზვერავია,
კესო ქარის მკერავია,
კესო - ევორ სეზარია!


flower

ჰოდა, აი, გავუხსენით თემა, სადაც თვითონაც დადებს ხოლმე მოგონებებს და ჩვენც - ლიტერატურულსაც, საზოგადოსაც, და კარგ ადამიანებსაც გავიხსენებთ...
Back to top Go down
https://armuri.georgianforum.com
keso

keso


Female
Number of posts : 95
Registration date : 28.12.08

კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...” Empty
PostSubject: Re: კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...”   კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...” EmptyWed Mar 04, 2009 12:27 pm

madloba, bobo da cota ar iyos SemeSinda… imedia, stumari bevri gveyoleba da saintereso mogonebebs mogvitanen.

me kidev, pirvel rigSi, mamaCems givi (giorgi) didiSvils gavixseneb, romelic sulac ar yofila literatori, saerTodac humanitari ar iyo, magram Tu rame vici am qveynad, es, upirveles yovlisa, misi damsaxurebaa, man Semayvara qarTuli mwerloba da poezia, musika da saxviTi xelovneba, istoria da filosofia…

wamodi, gaviseirnoT, naxe, ra lamazad Tovso, (an ra lamazia Tbilisi SemodgomiTo, an.. an…) metyoda da iwyeboda ulamazesi saRamoebi, Zveli Tbilisis xedebis TanxlebiT, saubrebiT, leqsebiT… ratom gavixsene axla? imitom, rom esec mamas idea iyo_ arian saqarTveloSi poetebi, romlebic daikargnen didi qarTveli poetebis CrdilqveS, magram aqvT TiTo leqsi mainc iseTi, nebismieri poeti, rom moawerda xelso. kargi iqneboda aseTi leqsebi Segegrovebina da mere krebulad gamogvecao. es survili survilad darCa, magram internetsivrceSi Tqveni TanadgomiT iqneb ufro advili iyos amis Sesruleba, Tu dagainteresebT es Tema, an SegiZliaT romelime erTi leqsi SemogvTavazoT, Zalian gamaxarebT
Back to top Go down
keso

keso


Female
Number of posts : 95
Registration date : 28.12.08

კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...” Empty
PostSubject: Re: კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...”   კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...” EmptyMon Mar 16, 2009 3:10 pm

ramdeni saintereso ram SeiZleba waikiTxo adamianma Zvel CanawerebSi, ramdeni mogoneba, TiTqos wvrilmani, magram dro rom gadis, yvelaferi gansakuTrebul elfers iZens, aRar arsebobs umniSvenlo detalebi, yvelaferi mniSvnelovania, yvelaferi sainteresoa,… arada, ramdeni ram mexsierebis miRma darCa, ramdeni ramis aRdgena aRar xerxdeba. da radganac axla xelT maqvs Salva amirejibis emigraciis periodSi dawerili mogoneba iakob nikolaZeze, modiT, aqac davdoT _ai, Cveni saxelganTqmuli moqandake, rogori pirovneba da moqalaqe iyo, riTi sunTqvda da sazrdoobda maSindeli qarTuli inteligencia.,,Cveni saxloba maSin verazed scxovrobda, duSeTis quCazed. Cvens gverdiT, moqandakis, iakob nikolaZis saxli iyo, iseTive patara baRiT, rogoric Cvens binas hqonda da baRis boloSi patara saraiiT, romlis atelieT gadakeTebazed iaSa didi xania ocnebobda. rac saqarTvelos eklesis avtokefalia gamocxadda, iaSa iZaxda, saqarTveloSi erTi kaTolikosia, erTi iakob nikolaZeo! exla saqarTvelos damoukideblobas eloda, romelsac misTvis erTi ateliec unda moetana. im gazafxuls iaSa Cems suraTs xatavda da memuqreboda:

_davxatav da davawer: Tavadi Salva amirejibi. praporSiki. ruseTisaTvis arc erTxel omSi ar daWrilao!

igulisxmeboda is garemoeba, rom didi omis dros avstriis frontzed viyavi da saxlSi marTla uvnebeli davbrundi. magram iaSas muqara ar ausrulda. verc Cemi suraTi daamTavra da ateliec, mgonia, mxolod bolSevikebma auSenes._midixar?

damiZaxa fanjridan Tvalebgabrwyinvebulma iaSam, karSi gamosuli rom daminaxa.

_aba, Tqven iciT! seimi unda daiSalos, seims tfilisTan xeli ar aqvs. aq saqarTveloa! Tu gaWirda yvelani iq movalT!

es yvelani is poetebi, mwerlebi, mxatvrebi, estetebi, musikosni, momReralni da saerTod bogema iyo, romelic ,,Zmur nugeSSi’ iyrida Tavs ,,gasaWirSi”, romelzedac iaSa laparakobda, arafrad vargoda, magram maT aranaklebis eSxiT gahqonda da gamohqonda ,,revolucionuri demokratia”, romelic damoukideblobis gamocxadebas agvianebda. leqsebi, simRerebi, musika, eqspromtebi da xSirad grZeli sityvebic am atmosferas ufro amquxarebda da erT finjan civ CaiSi mTeli qariSxali boboqrobda. iaSa am talRebis namdvili neptuni iyo.

,,erovnul yrilobis” Semdeg saqmis msvlelobazed ukmayofilo bogemaSi did modaSi iyo Jordanias fraza, am yrilobazed Tqmuli ,,dagvianeba ar varga, arc aCqareba vargao”. iaSas es fraza aTasjer hqonda xelmonacvluli da dResac miTxra:

_uTxari im kacs, uTxari Cemgan, yvelasgan, mTel saqarTvelosgan, rom exla mxolod aCqareba varga, dagvianeba ki maSinac ar vargoda_Tqo!”

,is kaci’ Jordania iyo.

yvela Cveni cxadi, Tu saidumlo dadgenileba iaSam mudam zepirad icoda. icoda agreTve isic, rom erovnuli sabWo dRes saqarTvelos damoukideblobas acxadebda, magram iaSaA mainc anCxlobda da misi anCxlobis mizezic iseve kanonieri iyo, rogorc bevri sxva qarTvelis. Teqvsmeti Tve iyo rac ruseTi daiSala, rac saqarTvelo upatrono uremiviT egdo da Cveni demokratia jer kidev Tavis revolucionerul orRobes ver gascloda.

me ukve davSordi iaSas, rom momaZaxa:

_sxdomaze daswrebis bileTi aq maqvs. me minda daveswro qarTuli parlamentis pirvel sxdomas. ase gadaeci yvelas!

iaSa daeswro ara marto pirvel sxdomas, mgonia, yvelas. ijda Jurnalistebis loJaSi, xandaxan deputatebsac xatavda:

_nuTu ar mogbezrda parlamentSi jdoma da deputatis uTavbolo laparakis yuris gdeba?

hkiTxes erTxel skulptors.

_ara! miugo man. me vstkbebi Cvenis damokideblobiT. damoukidebloba namdvili sazrdoa. adamiani yoveldRe Rebulobs sazrdos, magram arasdros ara wyindeba!
Back to top Go down
keso

keso


Female
Number of posts : 95
Registration date : 28.12.08

კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...” Empty
PostSubject: Re: კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...”   კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...” EmptyThu Apr 02, 2009 3:28 pm

xalxo, dRes tician tabiZis dabadebis dRea da ar gavixsenoT misi mewyeriviT movardnili leqsebi?
ლექსი მეწყერი
ტიციან ტაბიძე

მე არ ვწერ ლექსებს... ლექსი თვითონ მწერს,

ჩემი სიცოცხლე ამ ლექსს თან ახლავს.

ლექსს მე ვუწოდებ მოვარდნილ მეწყერს,

რომ გაგიტანს და ცოცხლად დაგმარხავს.


მე დავიბადე აპრილის თვეში,

ვაშლების გაშლილ ყვავილებიდან,

მაწვიმს სითეთრე და წვიმის თქეში

მოდის ცრემლებად ჩემს თვალებიდან.


აქედან ვიცი, მე რომ მოვკვდები,

ამ ლექსს რომ ვამბობ, ესეც დარჩება,

ერთ პოეტს მაინც გულზე მოხვდება

და ეს ეყოფა გამოსარჩლებად.


იტყვიან ასე: იყო საწყალი,

ორპირის ფშანზე გაზრდილი ბიჭი.

ლექსები იყო მისი საგზალი,

არ მოუცვლია ერთი ნაბიჯი.


და აწვალებდა მას სიკვდილამდე

ქართული მზე და ქართული მიწა,

ბედნიერებას მას უმალავდენ,

ბედნიერება მან ლექსებს მისცა.


მე არ ვწერ ლექსებს, ლექსი თვითონ მწერს,

ჩემი სიცოცხლე ამ ლექსს თან ახლავს.

ლექსს მე ვუწოდებ მოვარდნილ მეწყერს,

რომ გაგიტანს და ცოცხლად დაგმარხავს.
Back to top Go down
nel

nel


Female
Number of posts : 135
Age : 60
Registration date : 21.11.08

კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...” Empty
PostSubject: Re: კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...”   კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...” EmptyThu Apr 09, 2009 8:51 pm

რატომაც არა...

რატომაც არა, სიხარულო,
რატომაც არა,
ხშირ-ხშირად შევცვლი კალენდარზე
ათვლის წერტილებს:
დღეს_გამიღიმე,
ხვალ_უბრალო მაჩუქე კაბა,
ანდა, თოვლივით უცაბედად სტუმრად მეწვიე...
გადავაფარებ მაგიდაზე ფერად გობელენს,
არხევს დარაბებს ორპირების დაუდევრობა,
ჩამოსცვენიათ ჰორტენზიებს თეთრი ფურცლები,
და მთვარეც ახლა მხოლოდ მათი ცქერით ერთობა.
ვარჩევ კაბისთვის ქალწულივით შემკრთალ საფირებს,
მარტივ სიხარულს ცხოვრებისთვის ვირჩევ მეგზურად,
ჰო, ამ ოთახის დრაპირებულ მყუდრო სამოთხეს
ნატურმორტივით შენი ყოფნაც მოუხდებოდა...

შენ გამიღიმე_სიხარულად რა ცოტა კმარა...

ამ ლექსით შევიყვარე კესო და მისი პოეზია Smile
Back to top Go down
http://www.kibe.ge
Sponsored content

კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...” Empty
PostSubject: Re: კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...”   კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...” Empty

Back to top Go down
 
კესოს თემა, ანუ ”კესო მთვარის მზვერავია...”
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
არმური Armuri :: სტუმრები და მასპინძლები (ერთნიც და მეორენიც ფეისბუკზე დაიკარგნენ) :: "მზე ხატავს სახლის ფერად რიკულებს..." - სტუმრად კესოსთან-
Jump to: