არმური Armuri
არმური
არმური Armuri
არმური
არმური Armuri
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
არმური Armuri

არმური - ლიტარენა, უფრო კი – ბიბლიოთეკა
Armuri - literary Arena, or library from Georgia (country)


Forum started: Sun 9 Nov 2008
 
HomeHome  PortalPortal  RegisterRegister  Log inLog in  

 

 გურია

Go down 
2 posters
AuthorMessage
Admin

Admin


Male
Number of posts : 7195
Registration date : 09.11.08

გურია Empty
PostSubject: გურია   გურია EmptySat Feb 21, 2009 1:25 pm

Arrow

გურია Gallery_01

გურული მხედრები ამერიკაში
მარცხნიდან: კონსტანტინე ჩხარტიშვილი, თეიმურაზ ჩხარტიშვილი, ყაიზარ კვიტაშვილიi, ვასო წულაძე, პლატონ მურვანიძე
Back to top Go down
https://armuri.georgianforum.com
Guest
Guest
გურია Empty
PostSubject: Re: გურია   გურია EmptyFri Feb 27, 2009 1:27 am

გურულები ამერიკაში
”უაილდ უესტ შოუ”

ამერიკელები მათ ისტორიას ამერიკული შოუ-ბიზნესის დასაწყისად თვლიან და რაოდენ საამაყოა, რომ მის სათავეებთან სწორედ გურულები დგანან. შოუს რომელშიც გურულები მონაწილეობდნენ ,,უაილდ უესტ შოუ” - ველური დასავლეთის შოუ ერქვა, მისი დამაარსებელი იყო ბაფალო ბილი (ნამდვილი სახელი და გვარია-ფრედერიქ ქოუდი 1846-1917 წწ).
1892 წლის 25 ივნისს ,,უაილ უესთ შოუს” წარმოდგენა გაიმართა ინგლისში, უინძორში დედოფალ ვიქტორიას წინაშე, ვიქტორია მოიხიბლა გურულების ვაჟკაცობით, უინძორების სასახლეში მოიწვია ისინი და სიგელი გადასცა მათ. ამერიკის პრეზიდენტმა თეოდორ რუზველტმა კი ოქროს უზარმაზარი ბეჭედი აჩუქა ერთ-ერთ მათგანს - გიორგი ჩხაიძეს.

გთავაზობთ ნაწყვეტს უცნობი გურული მოჯირითის დღიურიდან , რომელიც რამდენიმე წლის წინათ აშშ-ში მცხოვრებმა სალომე მახარაძემშემთხვევით მოიძია:

”ფოსტოფისში ჩვენებურად ფოჩტაში ვმუშაობდი. შესაფერისი სამუშავო არ იყო მარა რაცხაფერაი უნდა მეშონა პურის ფული. ქალაქში ჩამევიდა დიდი ცირკი იანკები შოვს რომ უძახიან კვირა დღე იყო. მე და ჩემი აფხანაკები სეირის საყურებლად. ვეებერთელა ვაკე არდგილი იყო ირგვლივ ხალხი იჯდა ამფერი ცირკი მისდღემჩი არ მქონდა ნახული იმხელა იყო კაცი კაცს ხმას ვერ მიაწდენდა. ჯირითობდნენ სალდათები გერმანელები ფრანცუზები. სიდან არ იყვნენ ჩამოსულები. ბოლოს კი გამოაცხადენ კაზაკებიო. ერთი კი გევიპიკრე რუსეთიდან თუ ჩამევიდნენ მეთქი. გამევიდა რამდენიმე მხედარი იქნებოდა 10-12 კაძახი, დაარტყენ წრე და უცფათ დეიწყეს ქართული სიმღერა. გევილურსე ყურებს არ დოუჯერე სიხარულისაგან ისთე წამოვხტი რომე ცემს აფხანაკებს შეეშინდა რა ეტაკა ამ აბდალასო. აგენი ჩემებურები არიან მეთქი! შოვი რომ დამთავრდა მივედი მათთან გურულები ხართ მეთქი შევეკითხე გურულები ვართო! ისთე გოუხარდათ ენით ვერ ავწერ. ატყდა ერთი ამბავი ერ ქე ვიცნობდი კალანდარიშვილი იყო.”

Arrow

ბმული - http://guria.gov.ge/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=96

http://www.georgians.ge/all.htm
Back to top Go down
keso

keso


Female
Number of posts : 95
Registration date : 28.12.08

გურია Empty
PostSubject: Re: გურია   გურია EmptyMon Apr 06, 2009 3:29 pm

gadasvliT ki gadaval guriis gverdze, magram umjobesia grigol robaqiZes movusminoT:

,,lamazi kuTxea guria saqarTvelosi, misi landSafti sammuxlovani sivrce_gaSlili sintezia; moqnili mTebi, baxmarosken TandaTan zviadobiT amarTuli; Tvaluwvdeni Waladi, samegrelosken ZlevamosilebiT gafenili, moSorebiT Savi zRva, es uxvad gamdnari muqi zurmuxti. guriaSi moiZebneba iseTi punqti, saidanac adamianis mWvreti Tvali am sammuxlovan landSafts erTs estetikur sarkmelSi gaatarebs mZafri sitkboebiT. gansacvifrebelia guriis neli sirbile: iq ver naxavT vercerTs myvirala fers, iq ver ixilavT vercerT uxeS xazs: iq yoveli nakveTi rbilia, nazi, mCate, msubuqi, narnari, TviTon mTebic ki guriaSi mkacri natexobiT ki ar aris aRmarTuli, aramed xaverdovani sirbileTi. gansakuTrebiT keklucia Caqvisken maxlobeli midamo, xolo es sikekluce ufro rbilad modunebulia, vidre sikekluce imereTuli xtomiT nayari.

Zveli mesxeTis natexia guria. amis niSani bevri ari. Tavdapirvelad ,,qarTuli”. guruli qarTuli lakonuria rusTvelis samSoblos sityvasaviT. saqarTvelos arc erT kuTxeSi is sxartad ar laparakoben, rogorc guriaSi. guruli sintaqsi uaRresad epigrammatulia: mokle, mkafio, kveTili, Wdeuli. TvTon rusTveli gurulebma sxva qarTvelebze metad ician; guriaSi aris ojaxebi, sadc ,,vefxistyaosnis” zepiri codna ubralo Cveulebaa. garda amisa, ,,vefxistyaosnis zogierTi sityva, raic saqarTvelos sxva kuTxisTvis gaugebaria, guriaSi ubralod musaifis Jams gvxvdeba da kidev: Zvel mesxTaA Sairoba cnobilia, _guriaSi Sairoba Taobidan Taobze gadadis, Sairoba gurulisTvis iseTive moTxovnilebaa, rogorc saamo gaseirneba.

amayia guruli: guriaSi Zalze aris ganviTarebuli grZnoba Tavis Tavis Rirsebisa. aristokratoba_,,rCeuloba”_ gurulTA ,,rasis” mTavari nakadia. am mxriv Tavad-aznaurobasa da glexobas Soris sxvaoba TiTqmis ar arsebobs. yvela guruls uyvars Tavis ,,gamoCena.” gurulebSi Zalze aris nagrZnobi ,,manZilis paTosi(nicSesi), amayoba da gamorCeuloba ,,rbil” guruls sastikad xdis: firalad gavardna guriaSi Cveulebrivi movlenaa, firalobas ki umTavresad xasiaTi udevs safuZvlad. guruls garegnobac rCeuli uyvars, Zvirad Tu vinme sxva qarTveli ise lamazad Cacmuli gamova, rogorc guruli. cnobilia gurulis siRaribe,_magram miuxedavad amisa, saqarTvevlos vercerT sxva kuTxeSi ver monaxavT guruli odis Tana koxtaobas, keklucad morTuli ezoTI.
Back to top Go down
keso

keso


Female
Number of posts : 95
Registration date : 28.12.08

გურია Empty
PostSubject: Re: გურია   გურია EmptyMon Apr 06, 2009 3:30 pm

mCate da ficxia guruli. bevrs es Tviseba siRrmis uqonlobad miaCnia. ar aris marTali. gurulis simCate da sificxe sxvagvaria, vidre simCate da sificxe ,,pirvandeli” kulturagauvleli samxreTelisa. piriqiT: guria memkvidrea neli da magari winapris: mas mxolod ,,emCateba” kulturuli svla, misi sificxe mxolod Jestia aristokratiul zviadobis. marTalia, guruli ver Seqmnis germanelis siRrmes, romlis siZliere SeiZleba mxolod uzarmazarma, dakorZilma da dagragnilma xem gadmogvces, magram guruls ar uyvars ,,gragnili” da ,,korZi”…. misi genia ufro plastiuri zolebiT ikveTeba,_da xalxTa Soris guruli ufro romanul rasas enaTesaveba , kerZod espanelebs Tavisi qedmaRali temperamentiT. erTaderTi damafiqrebeli gurulis niWSi Semdegia: guriaSi TiTqmis yvela niWieria: aq aris ufskruli gaTxrili ,,pirovnebasa da ,,massas” Soris…

Cemi piradi mosazreba aseTia: gurulis niWi jer kidev memkvidreobis potenciiT iSleba_ da misTvis guriaSi TiTqmis niWierni arian yvelani, magram roca guruli memkvidreobas mxolod ,,gamoiyenebs” axali Zalebis amoZravebiT, maSin gurulTa Soris aucileblad aisaxeba is manZili, romelic kulturis viTarebiT Tavs hyofs ,,Semoqmed pirovnebasa”da farTo ,,masas” Soris. aRniSnul daxasiaTebas TiTqos erTi faqti ewinaaRmdegeba: rogor? guria da aristokratia?! guria da ,,warCinebis” patosi?! gana guriam ar ganamtkica saqarTveloSi social-demokratia, romelic sruliad ewinaaRmdegeba aristokratiuli warCinebis midrekilebas?! da marTlac socil-demokratia saqarTveloSi gurulebma Seqmnes…
Back to top Go down
keso

keso


Female
Number of posts : 95
Registration date : 28.12.08

გურია Empty
PostSubject: Re: გურია   გურია EmptyMon Apr 06, 2009 3:31 pm

aseTia faqti, magrma es faqti me mgonia odnavac ar ewinaaRmdegeba aRniSnul daxasiaTebas: piriqiT: igi savsebiT gamodis ukanasknelisgan. warmoidgineT memkvidreni Zlevamosili winapris, romelnic nivTieri yofis umweobas ganicdian, fsiqiurad swored aseTi memkvidreebia ganmzadebulni socializmis misaRebad: maT sxvaze metad esaWiroebaT mdidari materialuri yofa,_ istoriul Tanamdebobas isini ver Seurigdebian, amisTvis maT akliaT ukulturos Tmena da gemos ar codna,_,,rodemdis vicadoT?”_ai, maTi damaxasiaTebeli sakiTxi.

swored aseT memkvidreebs warmoadgenen gurulebi: isini gamovidnen socialistebad, radgan suliT uaRresad aznaurni arian da yofiT Raribni. Tanve isic unda davumatoT, rom maT mier socializmis miRebas xels uwyobda uTuod zemoaRniSnuli Tviseba: erTnairad dajildoeba niWiT. es ,,erTaniroba” fsiqologiuri pirobaa socializmis miRebisTvis da miuxedavad imisa, rom gurulebi socialisturi samoseliT gveCvenebian, maTi fsiqika mainc aznaurulia: yvelaferi SeiZleba amovSaloT gurulSi, magram waCinebulobas, rCeulobis” grZnobas maTSi veravin amoSlis: gurulis siamaye_,paTosia manZilis” (igulisxmeba ,,Cemsa da ,,sxvebs Soris)”grigol robaqiZe

,,guria da socializmi” 1917w.
Back to top Go down
Sponsored content

გურია Empty
PostSubject: Re: გურია   გურია Empty

Back to top Go down
 
გურია
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
არმური Armuri :: მთქმელი და გამგონებელი (ავტორები და ტექსტები) :: ისტორიისათვის-
Jump to: